Måndag den 23 Juli 2018| Logga in

LILITH EVES ÅRSMÖTE 2017

VARMT VÄLKOMMEN PÅ ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 27 MAJ
LOKAL: MUSIKERFÖRBUNDET, ALSTRÖMERGATAN 23 I STOCKHOLM.


TIDSPLAN

INSLÄPP FRÅN 15:00
MÖTE: 15:30
MINGEL OCH MAT: 17:00 - ca 18:00

Medlem från annan ort får resan bekostad av föreningen.  För anmälan se info på medlemsmailen.

HÄR KAN DU LÄSA OM VERKSAMHETEN 2016: LILITH EVE VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2016
Styrelsens underskrifter kommer att bifogas den Verksamhetsberättelse som presenteras på Årsmötet. Revisionsberättelse kommer också att bifogas till Årsmötet.

Föregående års (2015) verksamhet:
Lilith Eve Verksamhetsberättelse och Årsbokslut 2015

MOTIONER


MOTION - NY ARBETSORDNING (ADMINISTRATION) SAMT ARVODEN STYRELSE

MOTIONER - HANTERING AV STYRELSENS KONSTITUERING

MOTION - HEDERSMEDLEMSKAP
MOTION - MEDLEMSINTRÄDE

MOTIONER till ÅRSMÖTE 2017 (Signe Rudberg Selin) Omfattar ovanstående 2 samt 3 till förslag.

FÖRSLAG OCH INFORMATION TILL VERKSAMHET FÖRSLAG OCH INFORMATION
Omfattar de 3 sista förslagen i dokumentet MOTIONER till ÅRSMÖTE 2017. (för ev. beslut om omplacering från punkten Motioner till punkten Övriga frågor.)


STYRELSE

Styrelsen kan enligt Stadgar bestå av nio ordinarie ledamöter inklusive ordförande.
Idag består styrelsen av sju ledamöter, varav fyra sitter på valbar plats och tre har ett års manddattid kvar. 

Clara Cleo Cornell kandiderar åter som ordförande efter att inte ha varit i styrelsen det senaste året, med avsikten att verka enligt motion om ny arbetsordning i styrelsen - för en långsiktig hållbarhet, som är mindre beroende av enstaka ledamöter/medlemmar. 

Nuvarande ledamöter

Jane Weiss, Sthlm, t.f. ordförande - valbar plats
Återkandiderar som ordinarie ledamot
Anja Hallner ledamot (kassör), Skåne - valbar plats
Återkandiderar som ordinarie ledamot
Signe Rudberg Selin, Uppsala - valbar plats
Återkandiderar som ordinarie ledamot
Carolina Olsson, Sthlm - valbar plats 
Återkandiderar som ordinarie ledamot


1 år kvar: Elizabeth Fagerlund, Uppsala, Caroline Williams, Stockholm och Maria Nicander, Stockholm.

Se även motion angående styrelsens konstituering.


DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika fungera som rösträknare
7. Frågan om årsmötet utlysts i behörig ordning
8. Styrelsens Årsberättelse/verksamhetsberättelse
9. Beslut om fastställande av resultaträkning
10. Revisionsberättelse för det föregående räkenskapsåret
11. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
12. Val av ordförande
13. Val av ordinarie ledamöter - förslag på kassör
14. Val av revisor/revisorer
15. Val av valberedning (2-3 ordinarie medlemmar varav en sammankallande)
16. Motioner och Styrelseförslag
17. Beslut om medlemsavgiftens storlek
18. Övriga frågor - Information och diskussion
Planering av verksamhet - utbyte och idéer
19. Årsmötets avslutande

STADGAR - LILITH EVE (2016)

                        Tillbaka